🕘 20/04/2024 | 22:49 PM (+7 - Asian)

Vốn lưu động là gì? Vòng quay vốn lưu động là gì? Tìm hiểu về cách tính vốn lưu động


Giới thiệu

Chào 44.210.99.209. Đây là bài viết: Vốn lưu động là gì? Vòng quay vốn lưu động là gì? Tìm hiểu về cách tính vốn lưu động của Bizday.net thuộc nhóm bài viết "Thuật ngữ kinh tế" chủ đề: .
Cảm ơn bạn đã quan tâm!
>> Nguồn bài viết:
https://bizday.net/von-luu-dong.html

Trong hoạt động kinh doanh, sản xuất, trao đổi thương mại, rất hiếm người không biết đến cụm từ vốn lưu động là gì. Đặc biệt, việc tìm hiểu sâu và kỹ về vốn lưu động giúp việc quản lý nguồn ngân sách đạt hiệu quả hơn.

Nôi dung chính bài viết gồm có những phần chính như sau:

Vốn lưu động là gì?

Vốn lưu động là gì? Vòng quay vốn lưu động là gì?

Vốn lưu động là gì? Đó là cách gọi khác của tài sản lưu động, là tất cả tài sản ngắn hạn, bao gồm: các khoản tiền và tương đương tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn, đầu tư tài chính ngắn hạn, phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho và tài sản ngắn hạn khác. Các khoản này được thể hiện trên bảng cân đối kế toán.

Vốn lưu động là thước đo tài chính đại diện cho thanh khoản vận hành có sẵn cho một doanh nghiệp, tổ chức hoặc thực thể khác, bao gồm cả cơ quan chính phủ. Cùng với các tài sản cố định như nhà máy và thiết bị, vốn lưu động được coi là một phần của vốn hoạt động.

Khái niệm vòng quay vốn lưu động

Vòng quay vốn lưu động là gì? Đó là số ngày hoàn thành một chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp, chỉ số có vai trò thể hiện hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Số vòng quay càng lớn thì càng tốt, nó chứng tỏ doanh nghiệp đang sử dụng hiệu quả vốn lưu động. Nếu vòng quay vốn lưu động quá thấp, điều đó thể hiện khả năng luân chuyển hàng hóa, khả năng thu hồi và luân chuyển vốn chậm dẫn đến tăng các chi phí hoạt động và giảm hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Tìm hiểu về cách tính vốn lưu động

Cách tính vốn lưu động

Hiểu được vốn lưu động là gì, bạn sẽ xác định được hiệu quả khi sử dụng nguồn lực của đơn vị, công ty, doanh nghiệp. Công thức tính vốn lưu động khá đơn giản:

Vốn lưu động = Tài sản ngắn hạn – Nợ ngắn hạn

  1. Tài sản ngắn hạn là tài sản mà doanh nghiệp có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong thời gian một năm. Chúng bao gồm tiền mặt và các tài khoản ngắn hạn khác.
  2. Nợ ngắn hạn là những khoản cần thanh toán trong thời hạn một năm. Chúng bao gồm khoản phải trả, nợ dồn tích và các khoản vay ngắn hạn phải trả.

Từ khóa liên quan: Vốn lưu chuyển là gì | vòng quay vốn lưu đông là gì | vốn cố định là gì | vốn lưu dộng ròng âm | ý nghĩa vòng quay vốn lưu đông là gì | vòng quay vốn là gì | giá trị tài sản ròng là gì | vốn cố định trong bảng cân đối kế toán | vòng quay vốn lưu đông nhỏ hơn 1 | vòng quay vốn là gì | cách tính vòng quay vốn tín dụng | nhu cầu vốn lưu dộng là gì | quay vòng vốn nhanh là gì | vòng quay hàng tồn kho | vòng quay khoản phải thu | công thức tính vòng quay vốn | cách tính vốn cố định | vốn lưu chuyển là gì | vốn lưu dộng ròng âm | cách tính vốn kinh doanh | giá trị tài sản ròng | cách tính tài sản ngắn hạn | công thức tính mất cân đối vốn | cách tính tài sản lưu dộng.

Nội dung liên quan